VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE REKLAMNÚ ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI M KREO, s.r.o.

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť M KREO, s.r.o. so sídlom Murgašova 129/16, 010 01 Žilina, IČO: 43 979 033 (ďalej len „M KREO, s.r.o.“) je obchodnou spoločnosťou, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonáva reklamnú činnosť, a to najmä v oblasti marketingu, reklamy a nákupu médií.
2. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pre reklamnú činnosť (ďalej len „všeobecné obchodné podmienky“) sa spravujú záväzkové vzťahy, v rámci ktorých spoločnosť M KREO, s.r.o. vykonáva reklamnú činnosť a upravuje vzťahy medzi M KREO, s.r.o. ako dodávateľom a objednávateľom.
3. Prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán a dojednania uvedené v písomnej zmluve medzi spoločnosťou M KREO, s.r.o. a objednávateľom. V prípade rozporu medzi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť tieto všeobecné obchodné podmienky.
4. V prípade rozporu medzi zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami majú prednosť podmienky dohodnuté v zmluve.
5. Tieto všeobecné podmienky sú súčasťou zmlúv uzatváraných spoločnosťou M KREO, s.r.o., predmetom ktorých je vykonávanie reklamnej činnosti, pokiaľ nie je v príslušnej zmluve uvedené inak.

Článok II
Vymedzenie niektorých pojmov

1. Zmluva je zmluva o poskytovaní reklamnej činnosti a iných činností, alebo iná obdobná zmluva, ktorú uzavrie spoločnosť M KREO, s.r.o. ako poskytovateľ s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou ako s objednávateľom, alebo ktorú uzavrie spoločnosť M KREO, s.r.o. ako objednávateľ s fyzickou osobou alebo s právnickou osobou ako s dodávateľom, predmetom ktorej je odplatné vykonávanie reklamných a iných činností (ďalej len ako „služby“). Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa zmluvou rozumie aj objednávka. Objednávka má právne a formálne účinky tak ako zmluva. Objednávka je záväzná pre objednávateľa aj pre dodávateľa tak ako zmluva.
2. Objednávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrie so spoločnosťou M KREO, s.r.o. ako s poskytovateľom zmluvu alebo ju mu vystavená objednávka spoločnosťou M KREO, s.r.o.
3. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrie so spoločnosťou M KREO, s.r.o. ako s poskytovateľom zmluvu alebo ju mu vystavená objednávka spoločnosťou M KREO, s.r.o.
4. Dodávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrie so spoločnosťou M KREO, s.r.o. ako s objednávateľom zmluvu alebo vystaví spoločnosti M KREO, s.r.o. objednávku, ktorej predmetom bude poskytovanie akýchkoľvek služieb, prác, tovaru alebo vykonávanie prác pre spoločnosť M KREO, s.r.o.
5. Reklamná činnosť je podnikateľská činnosť spoločnosti M KREO, s.r.o., v rámci ktorej vykonáva rôzne reklamné a marketingové aktivity, prenájom outdorových plôch, nákup mediálneho a inzertného priestoru v médiách, alebo zabezpečuje prenechanie reklamného priestoru objednávateľovi a poskytuje mu v prípade potreby aj iné súvisiace služby.
6. Objednávateľ je vo svojej objednávke povinný uviesť všetky údaje potrebné ku fakturácii meno/názov spoločnosti, adresa/sídlo, IČO, IČ DPH, ďalej telefonické/faxové čísla, e-mail a kontaktnú osobu ako aj špecifikáciu predmetu objednávky, navrhovaný čas, kedy majú byť služby poskytnuté, dohodnutú odmenu. Objednávka musí byť podpísaná osobou oprávnenou alebo poverenou konať v tejto veci v mene objednávateľa. Za potvrdenú objednávku sa považuje aj osobou zodpovednou alebo osobou poverenou na takéto konanie jasne vyjadrený súhlas daný v rámci e-mailovej komunikácie. Prednosť pred e-mailovou komunikáciou má písomne potvrdená objednávka.
7. Reklamný priestor je akýkoľvek reklamný, alebo propagačný nosič informácií, alebo vizuálnych zobrazení, najmä však uverejnenie týchto informácií na outdorových plochách, v elektronických a printových médiách, ako aj v rôznej inej tlačenej podobe.
8. Doplnkové služby sú služby poskytované spoločnosťou M KREO, s.r.o., ktoré sú vymedzené v zmluve, alebo v objednávke a ktoré súvisia s poskytovaním reklamných služieb.
9. Vyššia moc je nepredvídateľná udalosť, ktorá nastane nezávisle od vôle alebo konania zmluvných strán, pričom je mimo ich primeranej kontroly a je neodvrátiteľná. Za zásah vyššej moci sa považuje aj nepredvídateľné konanie zmluvných dodávateľov, ako aj klientov spoločnosti M KREO, s.r.o., ktoré spoločnosť M KREO, s.r.o. nemôže ovplyvniť a ktoré je spôsobilé vytvoriť prekážku na plnenie záväzkov zo strany spoločnosti M KREO, s.r.o.
10. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa „okamžite“ rozumie deň nasledujúci po dni kedy došlo ku skutočnosti, ktorá je rozhodujúca pre plynutie času.

Článok III
Všeobecné požiadavky na reklamu

1. Za obsahovú stránku reklamy zaslanej, alebo schválenej objednávateľom zodpovedá výlučne objednávateľ.
2. Za obsahovú stránku reklamy zaslanej, alebo aj schválenej objednávateľom umiestnenej v reklamnom priestore v plnom rozsahu zodpovedá objednávateľ. Objednávateľ je povinný zabezpečiť najmä súlad reklamy uverejnenej, alebo umiestnenej v reklamnom priestore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to najmä so zák. č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a s právnymi predpismi, ktoré upravujú volebnú kampaň, referendovú kampaň alebo inú obdobnú kampaň, ako aj s etickými pravidlami pre reklamu (najmä s Etickým kódexom Rady pre reklamu).
3. V prípade, ak objednávateľom objednaná reklama alebo reklamné nosiče nebudú v súlade s požiadavkami na reklamu podľa bodu 2. tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť M KREO, s.r.o. je oprávnená odmietnuť šíriť takúto reklamu a okamžite odstrániť reklamné nosiče aj bez súhlasu objednávateľa na jeho náklady. Objednávateľ je povinný nahradiť spoločnosti M KREO, s.r.o. všetku škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku úspešného uplatnenia nároku tretej osoby na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku nesúladu reklamy umiestnenej na poskytnutom reklamnom priestore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo s etickými pravidlami pre reklamu, ako aj všetku škodu zodpovedajúcu sankcii uloženej za nesúlad reklamy so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade, ak umiestnením reklamy na poskytnutý reklamný priestor budú dotknuté iné práva tretích osôb.
4. Spoločnosť M KREO, s.r.o. je oprávnená odmietnuť šíriť aj takú reklamu, ktorá by mohla poškodiť jej práva a záujmy.
5. Spoločnosť M KREO, s.r.o. nie je povinná skúmať súlad reklamy schválenej objednávateľom umiestnenej na poskytnutom reklamnom priestore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, alebo s etickými pravidlami pre reklamu.
6. Spoločnosť M KREO, s.r.o. nie je povinná odovzdávať svojím klientom, ani na vyžiadanie otvorené alebo neupravené súbory, ktoré nie sú samotným dielom, ani počas výroby projektu, ani po ukončení projektu. Tj. audiovizuálne súbory typu – skúška z natáčania, doostrovanie záberov, nevydarené zábery, „okamihové zábery“, tj. zábery, ktoré nie sú súčasťou predpripraveného scenára alebo nie sú finálnym dielom agentúry. Spoločnosť M KREO, s.r.o. si vyhradzuje právo neposkytovať tieto zábery, aby sa nedostali do rúk tretích strán, pretože sa jedná o duševné vlastníctvo a know-how spoločnosti M KREO, s.r.o..

Článok IV
Vlastnícke práva a reklamácia

1. V prípade dodania podkladov pre výrobu reklamných nosičov, na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu duševného vlastníctva, je objednávateľ povinný bezplatne udeliť spoločnosti M KREO, s.r.o. súhlas na použitie takýchto podkladov alebo na svoje náklady zabezpečiť udelenie takéhoto súhlasu. Za súlad použitia dodaných podkladov s právnymi predpismi zodpovedá výlučne objednávateľ.
2. Ak spoločnosť M KREO, s.r.o. zabezpečuje akúkoľvek obsahovú stránku reklamy, prípadne realizuje pre klienta dielo, objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu diela a súhlas s jeho použitím momentom zaplatenia dohodnutej čiastky spoločnosti M KREO, s.r.o., pokiaľ nie je zmluvne dohodnuté inak.
3. V prípade poškodenia alebo zničenia dodávaného tovaru, výrobkov, alebo služieb je dodávateľ povinný poskytnúť spoločnosti M KREO, s.r.o bezodkladne to isté plnenie v dohodnutej kvalite. To platí aj pri tovaroch, výrobkoch a službách, ktoré už síce boli dodávateľom odovzdané pracovníkovi spoločnosti M KREO, s.r.o., ale pri ktorých nebolo možné z povahy veci usúdiť, že boli odovzdané v zlej kvalite.
4. V prípade reklamácie zo strany klienta spoločnosti M KREO, s.r.o. je dodávateľ spoločnosti M KREO, s.r.o. povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť spoločnosti M KREO, s.r.o. tak, aby bola reklamácia v čo najkratšom čase odstránená.
5. Reklamná koncepcia, stratégia, kreatívne riešenie i ich jednotlivé časti sú považované za dielo v zmysle Autorského zákona. Všetky prevoditeľné autorské práva na dielo vykonané v mene klienta prináležia agentúre.
6. Pri diele vytvorenom výhradne agentúrou, tzn. zamestnancami agentúry bez spoluúčasti tretích strán, dáva agentúra súhlas klientovi k užitiu a šíreniu takto vytvoreného diela bez časového obmedzenia na území Slovenskej republiky, bez ďalšej platby za užitie a šírenie.
7. Klient je oprávnený využívať akékoľvek autorské diela, ktoré pre klienta zabezpečila agentúra, iba pre účely reklamy subjektu, produktu či služby, pre ktoré boli vytvorené v dohodnutom rozsahu a čase.
8. Agentúra je oprávnená logo klienta a ukážku prác uviesť na svojej webovej stránke, ako aj na svojich propagačných materiáloch, pokiaľ nejde o informácie, ktoré by podliehali utajeniu alebo prezradeniu obchodného tajomstva.

Článok V
Platobné podmienky

1. Všetky reklamné činnosti vykonávané spoločnosťou M KREO, s.r.o. sú odplatné.
2. Pokiaľ v určitom prípade nie je dohodnutá výška odplaty za reklamnú činnosť, objednávateľ je povinný zaplatiť spoločnosti M KREO, s.r.o. odplatu, podľa cenníka spoločnosti M KREO, s.r.o., pokiaľ je vydaný, inak obvyklú odplatu v čase a mieste poskytnutia reklamnej činnosti.
3. Ak pri určitej cene v zmluve alebo objednávke nie je uvedené, že cena zahŕňa aj príslušnú sumu dane z pridanej hodnoty, platí, že cena je uvedená bez dane z pridanej hodnoty, ktorá bude vyúčtovaná podľa platných právnych predpisov.
4. V prípade plnenia peňažného záväzku objednávateľa bezhotovostným prevodom je tento záväzok splnený momentom pripísania príslušnej peňažnej sumy na bankový účet spoločnosti M KREO, s.r.o..
5. V prípade omeškania plnenia peňažného záväzku dlhšie ako 10 dní od jeho splatnosti, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvných podmienok a spoločnosť M KREO, s.r.o. je oprávnená odstúpiť s okamžitou platnosťou od zmluvy.
6. V prípade omeškania plnenia peňažného záväzku voči spoločnosti M KREO, s.r.o. je spoločnosť M KREO, s.r.o. oprávnená žiadať od veriteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.
7. V prípade omeškania plnenia peňažného záväzku voči spoločnosti M KREO, s.r.o právnickou osobou, je spoločnosť M KREO, s.r.o. oprávnená žiadať zaplatenie záväzku, ako aj zmluvnej pokuty a úroky z omeškania od konateľov tejto právnickej osoby, ako od jednotlivých fyzických osôb.
8. V prípade omeškania plnenia predmetu zmluvy, alebo jej časti voči spoločnosti M KREO, s.r.o. je spoločnosť M KREO, s.r.o. oprávnená žiadať od dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z celkovej zmluvnej ceny, za každý deň omeškania.
9. Platby kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Maďarské národní banky a číslo jeho licence je H-EN-I-1064/2013.

Článok VI
Trvanie zmluvy

1. Zmluvy medzi spoločnosťou M KREO, s.r.o. a objednávateľom sa uzatvárajú na určitý čas, a to odo dňa uzavretia zmluvy do ukončenia zmluvného vzťahu uvedeným v zmluve, alebo v objednávke.

Článok VII
Ostatné ujednania

2. Uzavretú zmluvu možno ukončiť spôsobmi, ktoré sú v nej dohodnuté alebo ktoré vyplývajú z týchto všeobecných obchodných podmienok.
3. Spoločnosť M KREO, s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak bude objednávateľ dlhšie ako 10 dní v omeškaní so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku.
4. Spoločnosť M KREO, s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ napriek predchádzajúcemu upozorneniu bude trvať na šírení reklamy, ktorá je v rozpore s ust. Čl. IV týchto všeobecných obchodných podmienok.
5. Objednávateľ je oprávnený jednostranne zrušiť uzavretú objednávku alebo odstúpiť od zmluvy za nasledovných podmienok:
a) zaslaním písomného oznámenia, ak bude doručené poskytovateľovi najneskôr 60 dní pred prvým dňom poskytovania reklamných služieb podľa uzavretej zmluvy, alebo objednávky,
b) zaslaním písomného oznámenia, ak bude doručené poskytovateľovi najskôr 59 dní a najneskôr 31 dní pred prvým dňom poskytovania reklamných služieb podľa uzavretej zmluvy, alebo objednávky a zaplatením odstupného vo výške 20 % z celkovej ceny, ktorú má zaplatiť spoločnosti M KREO, s.r.o. podľa uzavretej zmluvy, alebo objednávky,
c) zaslaním písomného oznámenia, ak bude doručené poskytovateľovi najskôr 30 dní a najneskôr 16 dní pred prvým dňom poskytovania reklamných služieb podľa uzavretej zmluvy, alebo objednávky a zaplatením odstupného vo výške 50 % z celkovej ceny, ktorú má zaplatiť spoločnosti M KREO, s.r.o. podľa uzavretej zmluvy , alebo objednávky,
d) zaslaním písomného oznámenia, ak bude doručené poskytovateľovi najskôr 15 dní a najneskôr 1 deň pred prvým dňom poskytovania reklamných plôch podľa uzavretej zmluvy, alebo objednávky a zaplatením odstupného vo výške 100 % z celkovej ceny, ktorú má zaplatiť spoločnosti M KREO, s.r.o. podľa uzavretej zmluvy, alebo objednávky.
6. Odstupné podľa ust. Čl. VII bod 5 týchto všeobecných obchodných podmienok je splatné do 10 dní od doručenia písomného oznámenia o zrušení zmluvy, alebo objednávky.
7. Spoločnosť M KREO, s.r.o. alebo objednávateľ nebudú v omeškaní so splnením akejkoľvek povinnosti, pokiaľ jej nesplnenie je spôsobené výlučne vyššou mocou, a to po dobu trvania takejto prekážky na splnenie povinnosti. V takomto prípade nevznikne právo na jednostranné predčasné skončenie zmluvy.

Článok VIII
Spoločné ustanovenia

1. Celková výška náhrady škody, vrátane zmluvných pokút a úrokov z omeškania, ktorú by spoločnosť M KREO, s.r.o. bola povinná poskytnúť objednávateľovi, je obmedzená do výšky jednej polovice celkovej ceny za reklamnú činnosť (bez dane z pridanej hodnoty) dojednanej v prospech spoločnosti M KREO, s.r.o. v zmluve, porušením ktorej vznikol objednávateľovi nárok na náhradu škody.
2. Nárokom na zmluvnú pokutu a odstupné nie je dotknutý nárok M KREO, s.r.o. na náhradu škody.
3. Akékoľvek vady plnenia záväzku zo strany spoločnosti M KREO, s.r.o. je objednávateľ povinný písomne reklamovať do troch dní od ich zistenia, najneskôr však do troch dní od uplynutia doby poskytovania reklamných služieb. Ak v týchto lehotách objednávateľ nebude písomne reklamovať vady, predpokladá sa, že plnenie záväzku zo strany spoločnosti M KREO, s.r.o. bolo riadne a bez vád.
4. Objednávateľ je povinný zachovávať dôvernosť všetkých informácií, ktoré mu spoločnosť M KREO, s.r.o. poskytne v súvislosti s uzavretou zmluvou alebo s rokovaniami o jej uzavretí.

Článok IX
Záverečné ustanovenia

1. Každý objednávateľ je povinný pred uzavretím zmluvy so spoločnosťou M KREO, s.r.o. oboznámiť sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú prístupné na webovej stránke spoločnosti M KREO, s.r.o (www.mkreo.sk)
2. Spoločnosť M KREO, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, a to vždy v písomnej forme, pričom je povinná ich zmenu zverejniť prostredníctvom internetovej stránky www.mkreo.sk.
3. Zmenené všeobecné obchodné podmienky môžu nadobudnúť účinnosť najskôr k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli zverejnené.
4. Ak sa zmena týchto všeobecných obchodných podmienok podstatne dotkne obsahu existujúceho záväzkového vzťahu medzi objednávateľom a spoločnosťou M KREO, s.r.o., objednávateľ má právo na uzavretie dohody o skončení takéhoto záväzkového vzťahu. Obsahom takejto dohody musí byť vysporiadanie všetkých vzájomných práv a povinností, pokiaľ sa spoločnosť M KREO, s.r.o. nedohodne s objednávateľom inak.
5. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy alebo objednávky a strany sú viazané podmienkami v nich stanovenými.
6. V prípade, ak sa ktorákoľvek časť týchto všeobecných obchodných podmienok stane neplatnou, nemá to žiadny vplyv na platnosť zvyšných častí týchto všeobecných obchodných podmienok.
7. Záväzkové vzťahy medzi spoločnosťou M KREO, s.r.o. a objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom prípadné spory z nich vzniknuté bude prejednávať a rozhodovať príslušný slovenský súd.
8. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné odo dňa 01.09.2021.