Výstup na Chatu pod Rysmi

Ilustračné foto:  Výstup na Chatu pod Rysmi. Foto: Miklós Jelentos

Sme svetoví! Slovensko a Česko má jednu z najdokonalejších a najhustejších sietí turistického značenia pre pešiu turistiku nielen v Európe, ale aj na svete. Viete, čo ktorá značka znamená a kam vás privedie?

Najskôr treba podčiarknuť, že o turistické značky u nás sa stará Klub slovenských turistov. Tak sa to historicky vyvinulo počnúc prvým turistickým chodníkom, ktorý vyznačil Sitniansky klub v roku 1874 v okolí Hodruše v Štiavnických vrchoch. Na budúci rok to bude 150 rokov a tento medzník si slovenskí turisti pripomenú aj obnovením tohto chodníka, ktorý dnes už neexistuje.

Kým sa dostaneme k podrobnejšiemu popisu jednotlivých značiek, zoznámme sa s charakteristikou turistickej značky. Ide o symbol, ktorého cieľom je poskytnúť turistom informáciu o smere cesty, vzdialenostiach, podmienkach priechodnosti, popisoch miest a podobne. Sú súčasťou turistického značenia, má za cieľ usmerniť turistov a upozorniť ich na prírodné krásy, zaujímavosti, históriu a kultúru krajiny.

Turistické značky delíme podľa účelu na:

Turistické značky pre pešiu turistiku

Turistické značky pre cykloturistiku

Turistické značky pre lyžiarov

Miestne turistické značky

Červené turistické značky pre pešiu turistiku sa používajú na najvýznamnejšie, diaľkové či hrebeňové trasy (napríklad Tatranská magistrála). Modré označujú dôležité regionálne trasy vedúce jedným pohorím, zelené označujú nástupové turistické chodníky a žlté nájdete na kratších trasách, ktoré nadväzujú na významnejšie chodníky. Typické je pre nich aj to, že sa nachádzajú prevažne v okolí obývaných lokalít.

Značenie nie je ľahkým chlebíkom, občas treba aj riskovať. Foto: archív  F. Šiller

Na Slovensku máme momentálne značených približne 15 tisíc kilometrov turistických trás. Nie sú medzi ne započítané náučné chodníky, ktoré nie sú pod správou Klubov slovenských turistov. Pre ilustráciu, iba vo Vysokých a Západných Tatrách evidujeme približne 700 kilometrov značených chodníkov.

Turistické značenie definuje slovenská norma, ktorá je ojedinelá aj v rámci Európy. Spomenúť treba tiež, že značkovanie turistických trás je zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Pôvodné značky časom doplnili smerovky a nástenné mapy, neskôr aj značky pre cyklistov a lyžiarov.

Značenie vykonávajú dobrovoľníci, tzv. značkári, náučné chodníky zriaďujú a udržujú orgány a organizácie ochrany prírody. Dodať treba, že na Slovensku máme asi 300 aktívnych značkárov, ktorých školí a poveruje značením turistických chodníkov Klub slovenských turistov a jeho sekcia značenia.

Pripravujú sa novinky. Ako nám povedal predseda Klubu slovenských turistov František Šiller, aktuálne sa popri tvorbe zákona o turistických trasách plánuje aj zdokonalenie značenia v podobe QR kódov, ktoré by boli doplnené na smerovníky a obsahovali by informácie o mieste, zaujímavostiach v okolí a podobne.

Ilustračné foto. Stanislav Ševčík

Pozrime sa spoločne, s akými turistickými značkami sa môžeme stretnúť:

Pásová značka

Väčšina turistických chodníkov na Slovensku je značená pásovými značkami, ktoré pozostávajú z troch vodorovných pásov. Prostredný pás (červený, modrý, zelený, žltý) určuje vedúcu farbu značenej trasy. Oba krajné sú biele a majú za úlohu zviditeľňovať značku. Pásová značka je štvorcová a má rozmery 100 x 100 mm.

Šípka

Ostré zlomy značených ciest a ich odbočenia na inú kumunikáciu sa zdôrazňujú šípkami.

Viacfarebná značka

Ak v určitom úseku vedie po tej istej trase viacej značených chodníkov, všetky značky sa umiestňujú vždy na jeden objekt spoločne. V mieste odbočiek sa dopĺňa viacfarebná značka.

Miestna značka

Kratšie vychádzkové trasy v okolí miest, významných turistických stredísk, autokempingov, motelov a pod. sa značkujú miestnymi značkami. Majú rovnakú veľkosť ako pásové značky. Farebný trojuholník má jednu zo štyroch vedúcich farieb. Aj miestne značenie používa pri náhlej zmene smeru trasy šípky.

Koncová značka

Značka označuje začiatok a koniec značenej trasy ako aj koniec každej odbočky od priebežne značenej trasy (modrý štvoruholník v bielom poli).

Značka k prameňu, studničke

Touto značkou je vyznačená odbočka k prameňu, k studničke (zelený náznak nádoby v bielom poli). Vyznačkovanie odbočky nezaručuje zdravotnú nezávadnosť vody!

Značka k miestu s rozhľadom, k vrcholu

Značka pre vyznačenie odbočky na miesto s rozhľadom alebo k vrcholu (červený trojuholník v bielom poli).

Značka k zrúcanine

Značka tohto tvaru dovedie k zrúcanine hradu alebo k zámku (modrá grafika stavby v bielom poli).

Značka k inému objektu

Odbočka k inému turisticky významnému objektu alebo lokalite (zelená grafika stavby v bielom poli).

Značky náučného chodníka

Značka náučného chodníka sa na súvislé značkovanie trasy používa len výnimočne. Farebný pás tejto značky je vždy zelený.

Zastavenia náučného chodníka sú označené značkou náučného chodníka doplnenou číslicou označujúcou pozoruhodný objekt na trase v zhode s vydaným sprievodcom.

Lyžiarska turistická značka

Na lyžiarske turistické značkovanie sa používa pásová značka, miestna značka, šípka a koncová značka. Ako vodiace sa používajú farby červená, modrá, zelená a biela. Upozorňovacia farba lyžiarskych turistických značiek je oranžová.

Smerovka lyžiarskej značkovanej trasy má spravidla trojriadkový text. Vzdialenosť postupných cieľov na značkovanej trase sa uvádza v kilometroch. Smerovky lyžiarskych turistických trás sú oranžové a v záhlaví majú označenie LYŽIARSKA TRASA KST.

Zdroj informácií: Klub slovenských turistov

Ďakujeme za zdieľanie článku
Facebook
Twitter
LinkedIn
Páči sa vám článok?

3.8 / 5. 6

Mohlo by sa vám páčiť z nášho e-shopu